Të gjitha vendimet që u morën sot në mbledhjen e Qeverisë

HomeLajme

Të gjitha vendimet që u morën sot në mbledhjen e Qeverisë

Qeveria e Kosovës ka mbajtur sot mbledhjen e radhës e cila ka filluar me mbajtjen e 1 minut heshtje në nderim të viktimave në Bullgari. Në këtë mbl

Qeveria e Kosovës ka mbajtur sot mbledhjen e radhës e cila ka filluar me mbajtjen e 1 minut heshtje në nderim të viktimave në Bullgari.

Në këtë mbledhje kishte shumë pika të rendit të ditës dhe janë marrë disa vendime.

Të gjitha vendimet e miratuara janë këto:

 1. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e Programit Legjislativ të Qeverisë së Republikës së Kosovës për vitin 2021.
 2. Shqyrtimi i Projektligjit për Ratifikimin e Këmbimit të Notave Diplomatike në lidhje me Asistencën e ofruar në formë Granti, sipas aktit për ndihmë të jashtme të vitit 1961 dhe Aktit për kontroll të shitjeve të armëve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
 3. Shqyrtimi i Projektligjit për Mbrojtje të Sekreteve Tregtare.
 4. Shqyrtimi i Projektligjit për Markat Tregtare.
 5. Shqyrtimi i Projektligjit për Turizmin.
 6. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Mbrojtjen e Bimëve.
 7. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Prodhimin, Grumbullimin, Përpunimin dhe Tregtimin e Duhanit.
 8. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Farëzat.
 9. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plot3ësimin e Ligjit për Peshkatari dhe Akuakulturë.
 10. Shqyrtimi i Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Regjistrimin e Bujqësisë.
 11. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Verërat.
 12. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Bletari.
 13. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Gjuetinë.
 14. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Materialin Fidanor.
 15. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Kooperativat e Bujqve.
 16. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Pasurimin e Miellit.
 17. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Përkujdesjen ndaj Kafshëve.
 18. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Plehrat Artificiale.
 19. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Rregullimin e Tokës.
 20. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Ujitjen e Tokave Bujqësore.
 21. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Veterinarinë.
 22. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Inspekcionin Bujqësor.
 23. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Produktet për mbrojtjen e Bimëve.
 24. Shqyrtimi i Draftit të Koncept-dokumentit për Mbrojtjen e Konsumatorit.
 25. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për ndarjen e mjeteve financiare për kompensimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore në bujqësi, në disa komuna.
 26. Shqyrtimi i Nismës për negocimin e Marrëveshjes për pjesëmarrjen e Kosovës në Programin “Fiscalis”, ndërmjet Republikës së Kosovës dhe BE-së.
 27. Shqyrtimi i Nismës për negocimin e Marrëveshjes për pjesëmarrjen e Kosovës në Programin Doganor ndërmjet Republikës së Kosovës dhe BE-së.
 28. Shqyrtimi i Nismës për negocimin e Amendamentit për vazhdimin e Marrëveshjes së Grantit “Projekti i Rrugëve Rajonale- Mbështetje për Njësinë Zbatuese të Projektit në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.
 29. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për shfuqizimin e Vendimit të Qeverisë Nr.07/67 të datës 26.02.2021.
 30. Informimi i Kabinetit Qeveritar për Raportin mbi zbatimin e Programit Kombëtar për Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit gjatë periudhës korrik-shtator 2021.
 31. Informimi i Kabinetit Qeveritar për Raportin mbi zbatimin e Planit të Veprimit ERA II gjatë periudhës korrik-shtator 2021.